Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Działa na podstawie Uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim”, z późniejszymi zmianami.

Zakres działania Zakładu jest dostosowany do zapisu art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie ze Statutem Zakładu do jego podstawowych zadań należy, w szczególności: 

 1. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi przedmiotem działania Zakładu jest:

 • sprawowanie funkcji właścicielskich wobec komunalnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • zarządzanie i administrowanie lokalami, i budynkami komunalnymi oraz przyległymi terenami przydomowymi,

2. W zakresie dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności:

 • budowa i remont chodników oraz dróg gminnych,
 • montaż wiat przystankowych,
 • remonty i konserwacja wiat przystankowych, mostów, kładek,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie pasów drogowych,
 • utrzymanie kanalizacji deszczowej, w tym zawieranie umów na odprowadzenie wód opadowych,
 • zawieranie umów dotyczących umieszczenia reklam w pasach drogowych dróg gminnych oraz na słupach oświetleniowych.

3. W zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności:

 • utrzymanie porządku i czystości gminnych terenów zieleni,
 • bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
 • wykonywanie prac polegających na utrzymaniu gminnych terenów zielonych,
 • wykonywanie prac związanych z rekultywacją i porządkowaniem terenów niezagospodarowanych,
 • wykonywanie nowych nasadzeń, w tym drzew i krzewów,
 • wykonywanie prac polegających na likwidacji dzikich wysypisk śmieci;
 • wykonywanie prac związanych z gospodarką wodno – kanalizacyjno – melioracyjną,

4. W zakresie utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych przedmiotem działania Zakładu jest w szczególności:

 • utrzymanie porządku i czystości placów zabaw na terenach gminnych,
 • remont i konserwacja urządzeń zabawowych placów zabaw na terenach gminnych,
 • remont i konserwacja urządzeń sportowych na terenach gminnych,
 • budowa obiektów sportowych,

5. Przedmiotem działania Zakładu jest również prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

 • produkcji i usługach związanych z zakresem zadań określonych w ust. 1, 2, 3, 4;
 • bieżącej obsłudze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Struktura organizacyjna Zakładu wynika z jego statutu i realizowanych zadań i znajduje odzwierciedlenie
w regulaminie organizacyjnym. Zakład składa się z trzech podstawowych działów:

 1. Dział Remontów i Usług,
  • Zespół remontowo – budowlany,
  • Zespół utrzymania terenów zieleni,
 2. Działu Finansowo – Księgowy,
  • Księgowość płacowa,
  • Księgowość finansowa i materiałowa,
  • Kasa,
 3. Działu Lokalowy,
  • Zespół gospodarowania lokalami,
  • Zespół administrowania zasobem lokalowym,
  • Zespół windykacji.

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim  zatrudnia w chwili obecnej 46 osóby w charakterze pracowników stałych. Jednocześnie w okresie 2018 roku Zakład zatrudniał średniomiesięcznie 134 osoby w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego