Informacja dotycząca udostępniania lokali użytkowych

Lokale użytkowe będące własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zgodnie z powołaną powyżej uchwałą lokale użytkowe udostępniane są:

  • w drodze przetargu publicznego (§3 ust. 1 uchwały, po przeprowadzeniu przetargu zawierana jest stosowna umowa najmu),
  • z wyłączeniem trybu przetargu (w trybie bezprzetargowym, §4 uchwały).

Z wyłączeniem trybu przetargu lokale użytkowe udostępniane są:

  • na mocy stosownej uchwały Rady Miasta (§4 ust. 1 uchwały, po przyjęciu uchwała zawierana jest umowa najmu bądź umowa użyczenia. Jedynie na podstawie uchwały Rady Miasta lokal użytkowy może być udostępniony poprzez użyczenie),
  • na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta, w przypadku gdy po dwukrotnym wystawieniu lokalu użytkowego do przetargu publicznego nie zgłosi się żaden oferent (§4 ust. 2 uchwały, po przyjęciu zarządzenia zawierana jest umowa najmu),
  • na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta, w przypadku udostępnienia lokalu użytkowego na magazyn gdy lokal ten nie może być przeznaczony na inne cele 

(§4 ust. 2 uchwały, po przyjęciu zarządzenia zawierana jest umowa najmu).

Prezydent Miasta decyduje również, w drodze zarządzenia, o przedłużeniu umowy najmu w przypadku przekształcenia lub reorganizacji podmiotu dotychczas wynajmującego lokal (np. rozszerzenie składu spółki cywilnej, zmiana formy organizacyjnej – sposobu prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Tekst uchwały Nr XVII/194/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku.

 

Przykładowy wzór Umowy Najmu lokalu użytkowego

 

Informacje o przetargach dotyczących wynajmu lokali użytkowych zamieszczane są:

  1. na stronie BIP Zakładu w zakładce "Lokale użytkowe"
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu,
  3. w prasie lokalnej, na stronach „Miejskiego Informatora Samorządowego”
  4. na stronie portalu Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego