WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11, 1243)
 2. Uchwała Nr XLVI/58/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy woj. Świętokrzyskiego z 2021r. poz. 1993)

Wymagane dokumenty:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek o przydział mieszkania.
 • Zaświadczenia o dochodzie wszystkich osób ubiegających się o przydział mieszkania:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie z miejsca pracy na druku ZUM,
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - decyzja bądź zaświadczenie z ZUS ,
  • w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS decyzja lub zaświadczenie wydane przez MOPS,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopia deklaracji podatkowej z ostatniego roku podatkowego.
 • Zaświadczenia dla wnioskodawcy i współmałżonka (również konkubenta) o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości właściwego Urzędu Gminy
 • Osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych dostarczają dokumenty poświadczające skierowanie do placówki i dokument potwierdzający ostatni stały meldunek
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wniosek można pobrać w Zakładzie Usług Miejskich pok. Nr 4 lub na stronie internetowej.

Opłaty:

Bez opłat

Czas rozpatrywania wniosku:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku udzielana jest pisemnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających dodatkowych procedur termin ten może być wydłużony
o kolejny miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyskim, ul. Żabia 23
Dział Lokalowy pok. Nr 4

Nr telefonu: (041) 265-10-50 wew. 117
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu jest zobowiązana do złożenia
w Zakładzie wniosku o przydział lokalu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
Weryfikacji wniosku dokonuje Zakład.

Wysokość średniego dochodu miesięcznego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przydział lokalu nie może przekraczać:

1) 200% najniższej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 175% najniższej emerytury - w gospodarstwie wieloosobowym,

2. Wysokość średniego dochodu miesięcznego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przydział lokalu nie może przekraczać:

1) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

O poprawę warunków mieszkaniowych mogą ubiegać się osoby spełniające, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2

w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Osoba ubiegająca się o przydział lokalu powinna udokumentować fakt posiadania centrum życiowego na terenie Gminy.

Przydział lokalu odbywa się na podstawie Wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta.

W terminie do 31 stycznia każdego roku Zakład sporządza projekt wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu w danym roku.

Zatwierdzony projekt podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zakładu.

Od projektu wykazu osoby zainteresowane mogą wnosić odwołanie do Zakładu w ciągu
14 dni od daty ogłoszenia projektu.

Po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Rodziny i rozpatrzeniu odwołań Prezydent Miasta
w drodze zarządzenia ustala ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu w danym roku.

ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11, 1243)
 2. Uchwała Nr XLVI/58/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy woj. Świętokrzyskiego z 2021r. poz. 1993)

Wymagane dokumenty:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek o zamianę mieszkania.
 • Zaświadczenia o dochodzie wszystkich osób ubiegających się o zamianę mieszkania:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie z miejsca pracy na druku ZUM,
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - decyzja bądź zaświadczenie z ZUS ,
  • w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS decyzja lub zaświadczenie wydane przez MOPS,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopia deklaracji podatkowej z ostatniego roku podatkowego.
 • Zaświadczenia dla wnioskodawcy i współmałżonka (również konkubenta) o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości właściwego Urzędu Gminy.
 • Potwierdzenie wpłaty kaucji mieszkaniowej.
 • W przypadku zamiany wzajemnej z osobą zamieszkującą w innych zasobach niż należące do mieszkaniowego zasobu gminy zgoda zarządcy budynku na zamianę.

Wniosek można pobrać w Zakładzie Usług Miejskich pok. Nr 4 lub na stronie internetowej.

Opłaty:

Bez opłat

Czas rozpatrywania wniosku:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku udzielana jest pisemnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających dodatkowych procedur termin ten może być wydłużony o kolejny miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23
Dział Lokalowy pok. Nr 4

Nr telefonu: (041) 265-10-50 wew. 117
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

Zasady zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Osoba ubiegająca się o zamianę lokalu jest zobowiązana do złożenia w Zakładzie wniosku

o zamianę lokalu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Weryfikacji wniosku dokonuje Zakład.

O zamianę lokalu na inny lokal w mieszkaniowym zasobie Gminy mogą ubiegać się
w szczególności:

1) najemcy lokali nadmiernie zagęszczonych, w których przypada poniżej 5 m2 powierzchni pokoi na jedną zamieszkałą osobę,

2) najemcy lokali, którzy stawiają do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian za lokal
o mniejszej powierzchni, odpowiadającej potrzebom najemcy i jego rodziny, jednak nie mniejszej niż 5 m2 na osobę,

3) najemcy stawiający do dyspozycji gminy lokal o wyższym standardzie i wyższych kosztach eksploatacji,

4) najemcy lokali na wyższych kondygnacjach zajmowanych przez najemcę lub członka jego gospodarstwa domowego, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności związanej ze schorzeniami narządów ruchu, która uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia codzienną egzystencję w zajmowanym lokalu.

Najemca, który otrzymał przydział najmu socjalnego lokalu w wyniku przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu może ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu na lokal w mieszkaniowym zasobie gminy wynajmowany na czas nieoznaczony po upływie, co najmniej 3 lat od dnia zawarcia umowy najmu socjalnego tego lokalu. Warunkiem dokonania zamiany jest terminowe regulowanie przez najemcę opłat za zajmowany lokal, spełnienie kryterium dochodowego oraz przestrzeganie przez najemcę oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące reguł określonych
w regulaminie porządku domowego.

Najemcy lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali za zgodą Prezydenta Miasta.

Najemcy mogą dokonywać zamiany lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy
z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela innego zasobu oraz Prezydenta Miasta.

Wyrażenie zgody na zamianę lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal jest uwarunkowane uregulowaniem przez najemców wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu. Warunek ten nie dotyczy najemców, którzy z powodu sytuacji finansowej chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal na umowę najmu socjalnego lokalu.

REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11, 1243)
 2. Uchwała Nr XLVI/58/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy woj. Świętokrzyskiego z 2021r. poz. 1993)

Wymagane dokumenty:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek regulacji tytułu prawnego ,
 • Zaświadczenia o dochodzie wszystkich osób zamieszkujących w lokalu:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie z miejsca pracy na druku ZUM,
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - decyzja bądź zaświadczenie z ZUS ,
  • w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS decyzja lub zaświadczenie wydane przez MOPS,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopia deklaracji podatkowej z ostatniego roku podatkowego.
 • Zaświadczenia dla wnioskodawcy i współmałżonka (również konkubenta) o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości właściwego Urzędu Gminy.
 • W przypadku regulacji po zgonie głównego najemcy kserokopia aktu zgonu.

Wniosek można pobrać w Zakładzie Usług Miejskich pok. Nr 4 lub na stronie internetowej.

Opłaty:

Bez opłat

Czas rozpatrywania wniosku:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku udzielana jest pisemnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających dodatkowych procedur termin ten może być wydłużony o kolejny miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23
Dział Lokalowy pok. Nr 4

Nr telefonu: (041) 265-10-50 wew. 117
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 611, z 2021r. poz. 11, 1243)

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego