WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkalnym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21.06.2001r (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XI/126/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późn. zm.

Wymagane dokumenty:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek o przydział mieszkania.
 • Zaświadczenia o dochodzie wszystkich osób ubiegających się o przydział mieszkania:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie z miejsca pracy na druku ZUM,
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - decyzja bądź zaświadczenie z ZUS ,
  • w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS decyzja lub zaświadczenie wydane przez MOPS,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopia deklaracji podatkowej z ostatniego roku podatkowego.
 • Zaświadczenia dla wnioskodawcy i współmałżonka (również konkubenta) o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości właściwego Urzędu Gminy
 • Osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych dostarczają dokumenty poświadczające skierowanie do placówki i dokument potwierdzający ostatni stały meldunek
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wniosek można pobrać w Zakładzie Usług Miejskich pok. Nr 4 lub na stronie internetowej.

Opłaty:

Bez opłat

Czas rozpatrywania wniosku:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku udzielana jest pisemnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających dodatkowych procedur termin ten może być wydłużony
o kolejny miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyskim, ul. Żabia 23
Dział Lokalowy pok. Nr 4

Nr telefonu: (041) 265-10-50 wew. 117
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

O mieszkanie z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski mogą ubiegać się osoby, których wysokość dochodu miesięcznego nie może przekraczać w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu:

 1. Przeznaczonego na wynajem na czas nieoznaczony:
  • 150% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. Socjalnego – przeznaczonego na wynajem na czas oznaczony:
  • 100% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Oprócz spełnienia kryterium dochodowego umowa najmu lokalu może być zawarta z osobami stale zamieszkującymi na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, które:

 1. Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
 2. Pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, przez co rozumie się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni pokoi lub 10m2 w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego albo w lokalu niespełniającym minimum wymogów, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Wspomniane wyżej kryteria muszą być spełnione równocześnie.

Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy muszą wykazać, że Ostrowiec Świętokrzyski jest miejscem ich stałego pobytu.

Za osoby bezdomne uznaje się osoby, które nie zamieszkują w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy i nigdzie nie są zameldowane na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a ostatnim stałym miejscem ich zameldowania był Ostrowiec Świętokrzyski.

Przydział lokalu odbywa się na podstawie Wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta.

W terminie do 31 stycznia każdego roku Zakład sporządza projekt wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu w danym roku.

Zatwierdzony projekt podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zakładu.

Od projektu wykazu osoby zainteresowane mogą wnosić odwołanie do Zakładu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia projektu.

Po rozpatrzeniu odwołań i naniesieniu ewentualnych zmian Prezydent Miasta ustala ostateczny wykaz osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu.

ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkalnym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21.06.2001r (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XI/126/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późn. zm.

Wymagane dokumenty:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek o zamianę mieszkania.
 • Zaświadczenia o dochodzie wszystkich osób ubiegających się o zamianę mieszkania:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie z miejsca pracy na druku ZUM,
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - decyzja bądź zaświadczenie z ZUS ,
  • w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS decyzja lub zaświadczenie wydane przez MOPS,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopia deklaracji podatkowej z ostatniego roku podatkowego.
 • Zaświadczenia dla wnioskodawcy i współmałżonka (również konkubenta) o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości właściwego Urzędu Gminy.
 • Potwierdzenie wpłaty kaucji mieszkaniowej.
 • W przypadku zamiany wzajemnej z osobą zamieszkującą w innych zasobach niż należące do mieszkaniowego zasobu gminy zgoda zarządcy budynku na zamianę.

Wniosek można pobrać w Zakładzie Usług Miejskich pok. Nr 4 lub na stronie internetowej.

Opłaty:

Bez opłat

Czas rozpatrywania wniosku:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku udzielana jest pisemnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających dodatkowych procedur termin ten może być wydłużony o kolejny miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23
Dział Lokalowy pok. Nr 4

Nr telefonu: (041) 265-10-50 wew. 117
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

Zasady zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

O zamianę mieszkania komunalnego z urzędu mogą ubiegać się osoby:

 1. Które zamieszkują w lokalach nadmiernie zagęszczonych, przez co rozumie się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę zamieszkałą i zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi.
 2. stawiają do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian za lokal o mniejszej powierzchni, odpowiadającej potrzebom najemcy i jego rodziny nie mniejszej jednak niż 5m2 powierzchni pokoi przypadająca na 1 osobę zamieszkującą w lokalu np. zamiana mieszkania 2 pokojowego na 1 pokojowe.
 3. osoby, których osiągany dochód uprawnia do zamiany lokalu socjalnego na droższy lokal mieszkalny.

Osiągany miesięczny dochód na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym wieloosobowym w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przydział mieszkania musi być wyższy niż 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym.

Najemcy mogą dokonywać zamiany lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli obydwu zasobów.
Wyrażenie zgody na zamianę lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal uwarunkowane jest uregulowaniem przez najemców wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu. Warunek ten nie dotyczy najemców, którzy z powodu ubóstwa chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal mieszkalny na lokal socjalny tańszy w użytkowaniu.

Najemca, który otrzymał przydział lokalu socjalnego w wyniku realizacji wyroku eksmisyjnego z uprawnieniem do lokalu socjalnego może ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu na lokal nie będący lokalem socjalnym po upływie, co najmniej 3 lat od dnia objęcia tego lokalu. Warunkiem dokonania zamiany jest terminowe regulowanie przez najemcę opłat za zajmowany lokal, spełnienie kryterium dochodowego oraz przestrzeganie przez najemcę oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące zasad określonych w regulaminie porządku domowego.

REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkalnym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21.06.2001r (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr XI/126/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późn. zm.

Wymagane dokumenty:

 • Prawidłowo wypełniony wniosek regulacji tytułu prawnego ,
 • Zaświadczenia o dochodzie wszystkich osób zamieszkujących w lokalu:
  • w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie z miejsca pracy na druku ZUM,
  • w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • w przypadku pobierania renty lub emerytury - decyzja bądź zaświadczenie z ZUS ,
  • w przypadku świadczeń pobieranych z MOPS decyzja lub zaświadczenie wydane przez MOPS,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą kserokopia deklaracji podatkowej z ostatniego roku podatkowego.
 • Zaświadczenia dla wnioskodawcy i współmałżonka (również konkubenta) o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości właściwego Urzędu Gminy.
 • W przypadku regulacji po zgonie głównego najemcy kserokopia aktu zgonu.

Wniosek można pobrać w Zakładzie Usług Miejskich pok. Nr 4 lub na stronie internetowej.

Opłaty:

Bez opłat

Czas rozpatrywania wniosku:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku udzielana jest pisemnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw wymagających dodatkowych procedur termin ten może być wydłużony o kolejny miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 23
Dział Lokalowy pok. Nr 4

Nr telefonu: (041) 265-10-50 wew. 117
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego