Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zum.ostrowiec.pl

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 1.mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: opochodzą z różnych źródeł, osą bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, oopublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, oposiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, oopublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 2.niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 3.niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. 4.niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.

Zdjęcia i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatni przegląd deklaracji został dokonany przez podmiot publiczny w dniu 2022-03-30.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Kaniewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 412651050. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Główna siedziba Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Żabia 23 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Żabia. Dostępność parkingu Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny od strony ul. Żabia, Nawierzchnia parkingu wykonana jest z asfaltu. Wejście i dostępność do budynku Wejście główne znajduje się od strony ul. Żabia, które jest ogólnodostępne dla interesantów. Wejście przez jedno skrzydło otwierane ręcznie na zewnątrz. Kontakt z interesantem dostępny w godzinach pracy biura. W budynku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się z pracownikiem na parterze budynku w celu poinstruowania osoby wymagającej pomocy, lub skorzystania z dzwoneka/domofonu umieszczonego po prawej stronie przedsionka przy drzwiach pomieszczenia kasy ZUM, które jest dostępna dla interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, woda dla psa zostanie podana na prośbę interesanta. Dostępność pomieszczeń higienicznosanitarnych Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Utrudnienia W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy. Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym.

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego