ZUM-ZP.260.48.2018.RK

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON:            291132977  

NIP:               661 – 20 – 18 - 431

Telefon:         (41) 265-10-50

Faks:               (41) 265-10-21

ZUM-ZP.260.41.2.2018.RK

                                                                                              Ostrowiec Św., dnia 19.10.2018r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Ostrowiec Świętokrzyski, 11.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

Dotyczy postępowania prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 roku”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy...

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego