KLAUZULA INFORMACYJNA

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych- Aleksandrą Fil – możliwy jest pod numerem tel.: 041 265 10 50 wew.111, lub w siedzibie ZUM ul. Żabia 23, Ostrowiec Św. pokój nr 18.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umowy najmu lokalu, na podstawie art. 6 ust.1 lub art. 9 ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu ZUM na podstawie zawartej z ZUM umowy powierzenia lub instytucje państwowe, które na wniosek ZUM zajmują się egzekwowaniem należności, np. Sąd, komornik sądowy lub skarbowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu lokalu, a po tym czasie, przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń i archiwizowania danych zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ZUM.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ( tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia     o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek konieczny realizacji postanowień umowy najmu zajmowanego przez Panią/Pana lokalu.

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego