Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.

2. Kontakt z  Inspektorem ochrony danych- Aleksandrą Fil –  możliwy jest pod numerem  tel.: 041 265 10 50 wew. 111, lub w siedzibie ZUM ul. Żabia 23, Ostrowiec Świętokrzyski pokój nr 18.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umowy najmu lokalu, na podstawie art. 6 ust.1  lub art. 9 ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które...

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zum.ostrowiec.pl

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji...

ZUM.NDL.4150.2.2018.MS

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych

 

Lp.

Adres

Powierzchnia użytkowa

w m²

Stawka wywoławcza

zł/m² netto

Wyposażenie

Uwagi

1

Reja 11 lokal Nr I

45,08

plus pomieszczenie magazynowe
w piwnicy 9,60

10,00

plus 10% wylicytowanej stawki najmu
w przypadku pomieszczenia magazynowego

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

2

Mickiewicza 18

52,40

11,00

inst. wod.,

kan., elekt., co.

Lokal wolny

3

Chmielna 1A

45,65

2,00

inst. wod.,

kan., elekt.

 Ostrowiec Św., dnia 19.10.2017r

ZUM /zp/28/2017                                                                

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

1.    Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Adres:

ul. Żabia 23

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

REGON...

Ostrowiec Św., dnia 10.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków (stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, administrowanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim), wymaganych Prawem Budowlanym zgodnie z artykułem 62 ust 1. pkt. 1. oraz art. 62 ust. 1. pkt.2.”

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro

Ostrowiec Św., dnia 01.03.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

27 – 400 Ostrowiec Św., ul. Żabia 23

Zaprasza do złożenia ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na:

„Obsadzenie 134 szt. Kwietników nalatarniowych wraz z pielęgnacją.”

zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( zamówienie poniżej 30 000 euro ).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.03.2017r., do godziny 10ºº.
w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, 27 – 400
Ostrowiec Świętokrzyski, w pok. nr 4 – Sekretariat w kopercie z...

Podkategorie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św. informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych- Aleksandrą Fil – możliwy jest pod numerem tel.: 041 265 10 50 wew.111, lub w siedzibie ZUM ul. Żabia 23, Ostrowiec Św. pokój nr 18.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umowy najmu lokalu, na podstawie art. 6 ust.1 lub art. 9 ust. 2. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu ZUM na podstawie zawartej z ZUM umowy powierzenia lub instytucje państwowe, które na wniosek ZUM zajmują się egzekwowaniem należności, np. Sąd, komornik sądowy lub skarbowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu lokalu, a po tym czasie, przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń i archiwizowania danych zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ZUM.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych ( tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia     o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek konieczny realizacji postanowień umowy najmu zajmowanego przez Panią/Pana lokalu.

2016©Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim | Login

Wykonanie: Tomasz Kolasa - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego